Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Axion Invest NV.

Contact

Adres maatschappelijk zetel: Damstraat 1, 3600 Genk
Telefoon: 0032 (0)89 65 81 82
E-mail: events@kartinggenk.be
Ondernemingsnummer: BE0872811146

Technische implementatie, hosting

Webdesign & grafische realisatie: Sanmax Projects, hosting: level 27
Registratie- en reservatietool: Apex Timing

1. Algemeen

1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offertes en bestellingen, en alle daaruit voortspruitende leveringen en aannemingswerken, beheerst door de hierna vermelde voorwaarden. Deze voorwaarden worden door de klant aanvaard door het loutere feit met Axion Invest NV te onderhandelen of een overeenkomst af te sluiten.

De klant erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden in al haar geschreven en gedrukte bepalingen. Hij erkent dat deze voorwaarden de integrale tekst uitmaken van het tussen partijen tot stand gekomen akkoord, en alle voorgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen of afspraken, evenals elke andere mededeling tot nog toe tussen partijen gedaan, vervangen en vernietigen.

Eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

2. Wanneer een prijsofferte van Axion Invest NV ondertekend wordt door de klant, wordt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen. Hetzelfde geldt wanneer de werken worden uitgevoerd nadat een prijsofferte aan de klant werd verstuurd, behoudens onmiddellijk en aangetekend protest na de aanvang der werken.

2. Privacy en gegevensverwerking

Karting Genk streeft ernaar uw privacy te beschermen. Alle persoonlijke informatie die u op de Website publiceert, zal volgens ons Privacybeleid worden gebruikt. Klik hier om ons Privacybeleid te lezen.

3. Afstand van verhaal

Ik bevestig dat ik onderstaand afstand van verhaal gelezen en goedgekeurd heb alvorens ik het circuit op rij met welke kart dan ook (eigen kart / huurkart).
Dit afstand van verhaal wordt ondertekend (ofwel bij aanmelding, ofwel bij registratie).

Motorsport kan gevaarlijk zijn, met zelfs de dood als gevolg.
                           
HUURKARTS FUN en PRO                                                                                                                          
Elke piloot doet hierbij uitdrukkelijk en volledig afstand van verhaal t.o.v.  Genker Kart Vereniging(GKV) vzw , Damstraat 1, 3600 Genk en /of Genker Kart Shop (GKS) nv en / of Axion Invest nv, Damstraat 1, 3600 Genk i.e. zijn personeel, vrije medewerkers en vertegenwoordigers, voor eventuele fouten begaan voor, tijdens of na een activiteit of wedstrijd waar GKV en /of GKS en / of Axion Invest in betrokken is / was.  Deze afstand van verhaal geldt zowel voor schade, geleden door de piloot zelf, zijn team of leden ervan, als voor schade door de piloot, zijn team of leden ervan veroorzaakt aan en te vergoeden aan derden.
De piloot verbindt zich ertoe GKV en /of GKS en / of Axion Invest te allen tijde te vrijwaren voor alle vorderingen die derden tegen GKV en /of GKS  en/of Axion Invest NV zouden instellen op grond van feiten, fouten of nalatigheden van GKV en /of GKS en/of Axion Invest NV, zijn personeel, en vertegenwoordigers. De piloot verklaart kennis genomen te hebben van het baanreglement en van de staat van de baan waarin deze zich bevindt.

HUURKARTS EXPERT (ROTAX MAX)

Vanaf de in ontvangstname is de huurder verantwoordelijk voor de kart en dient hij er de nodige zorg voor te dragen. Alle schade, behalve gewone slijtage, moedwillig of niet moedwillig veroorzaakt door de piloot zal op de huurder verhaald worden en de huurder verbindt zich ertoe deze schade te betalen op het moment dat hij door de verhuurder hierom verzocht wordt. Roekeloos rijgedrag en het niet opvolgen van de richtlijnen zal leiden tot de onmiddellijke stopzetting van deze overeenkomst zonder dat verhuurder verplicht is of op welke wijze dan ook kan verplicht worden tot het betalen van een schadevergoeding of terugbetaling van de huurprijs. . In geval van schade zal de herstelling enkel uitgevoerd kunnen worden door een monteur aangesteld door de verhuurder. De huurder doet hierbij afstand van verhaal en verklaart kennis genomen te hebben van het geldende baanreglement. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen.

De piloot/huurder doet hierbij uitdrukkelijk en volledig afstand van verhaal t.o.v.  Axion Invest NV en/of GKS, Damstraat 1, 3600 Genk; zijn mecaniciens, personeel en vertegenwoordigers, voor eventuele fouten begaan voor, tijdens of na een activiteit of wedstrijd waar GKS en/of Axion Invest, in betrokken is/was.  Dit afstand van verhaal geldt zowel voor schade, geleden door de piloot zelf, zijn team of leden ervan, als voor schade door de piloot, zijn team of leden ervan veroorzaakt aan en te vergoeden aan derden.
De piloot en zijn team verbinden zich ertoe Axion Invest ten allen tijde te vrijwaren voor alle vorderingen die derden tegen GKS en/of Axion Invest zouden instellen op grond van feiten, fouten of nalatigheden van de piloot, zijn team of leden ervan.
In geval van betwisting is het Belgische recht van toepassing.  De bevoegde rechtbanken zijn de Belgische rechtbanken, in het bijzonder het arrondissement Hasselt. 

4. Offertes

Offertes zijn vrijblijvend, en zijn niet-verbindend door de variable kosten en prijzen.

Datum in optie

De door u gekozen datum wordt voor u 2 weken in optie gezet. Enkel na schriftelijke aanvraag kan deze optie nog 2 weken verlengd worden. Na deze periode komt deze datum opnieuw vrij.

Bevestiging

Reservatie per e-mail ( events@kartinggenk.be) is verplicht. Vanaf bevestiging door de klant van de gekozen formule, datum en timing, ongeacht de uitvoeringsdatum, verbindt Karting Genk zich tot de voorgestelde prijzen.

Betaling

Het saldo zal worden gefactureerd na uitvoering van de bestelde diensten of levering van de bestelde goederen en op basis van de exacte aantallen die u een week op voorhand doorgeeft. Betalingstermijn: max. 30 dagen na factuurdatum.

Wijziging

Definitieve aantallen moeten minimaal een week voor datum van het evenement schriftelijk worden doorgegeven. Zoniet worden de oorspronkelijke aantallen gehandhaafd.

Extra’s/ huur materialen

Alle extra geoffreerde diensten en/of materialen kunnen ten laatste 14 dagen voor uitvoeringsdatum gewijzigd worden. Al deze kosten worden doorgerekend naar de klant.

Annulatie

Na aanvaarding van de offerte zal bij annulatie tot één maand voor de activiteit(en) een vergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van 50% van het totaal verschuldigde bedrag. Bij annulatie tot één week voor de activiteit(en) zal een vergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van 75% van het totaal verschuldigd bedrag. Bij annulatie op minder dan één week voor de activiteit(en) zal het totaal verschuldigd bedrag integraal worden aangerekend.

Niet betaling

Bij niet betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest eisbaar zijn van 12% per jaar. Als forfaitaire schadevergoeding zal het factuurbedrag eveneens verhoogd worden met 10% en met een minimum van 25€.

Uw gegevens

Wij gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te houden van nieuws en acties bij Karting Genk. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden en kunt u altijd eenvoudig afmelden. Zie ook onze privacy policy.

Klachten

Klachten dienen schriftelijk binnen de 7 dagen te gebeuren.

5. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Karting Genk (Officiële ondernemingsnaam Axion Invest NV) of rechthoudende derden.

6. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Karting Genk levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Karting Genk kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Karting Genk geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Karting Genk kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Karting Genk verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.